Algemene voorwaarden


Artikel 1 Toepassingsgebied.

lid 1.
Deze Algemene Voor¬waarden zijn van toepas¬sing op iedere overeen¬komst die door Forma Groep BV, handelend onder de naam “Telecom.Expert”, met een op¬drachtgever wordt aangegaan. Deze Algemene Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de door TELECOM.EXPERT uitgebrachte offerte en/of de door TELECOM.EXPERT gesloten overeenkomst.

lid 2.
Indien en voor zover in een offerte of overeenkomst opgenomen voorwaarden en bepalingen niet te verenigen zijn met deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts de voorwaarden en bepalingen die in de offerte of overeenkomst zijn opgenomen van toepassing.

lid 3.
Door acceptatie van de offerte of door ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtgever aanvaardt deze tevens de toepassing van deze Algemene Voorwaarden en verenigd hij zich met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 De overeenkomst.

lid 1.
De overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn komt mondeling of schriftelijk tot stand. De overeenkomst zal door partijen geacht worden tot stand te zijn gekomen in de navolgende gevallen:
a. door mondelinge of schriftelijke acceptatie door de op drachtgever van de door TELECOM.EXPERT uitgebrachte offerte of van de door TELECOM.EXPERT toegezonden overeenkomst;
b. door (stilzwijgende) acceptatie van de door TELECOM.EXPERT op grond van de offerte of conceptovereenkomst verrichte werkzaamheden.

lid 2.
Afwijkende of aanvullende voorwaarden en bepalingen van welke aard ook, onverschillig of ze uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend aan de orde zijn geweest in de precontractuele fase, maken geen deel uit van de tussen TELECOM.EXPERT en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, behoudens voor zover zij na de datum van de overeen komst alsnog schriftelijk door beide partijen worden erkend, waarbij de opdrachtgever instaat voor de bevoegdheid van de vertegenwoordiger van de opdrachtgever. Voor zover de afwijkende of aanvullende voorwaarden niet in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, zijn deze Algemene Voorwaarden ook op de later tot stand gekomen voorwaarden en bepalingen van overeenkomstige toepassing.

lid 3.
Kennelijke verschrijvingen, telfouten of omissies die voorkomen in de offertes, overeenkomsten of bevestigingen binden geen der partijen.

Artikel 3 Prijzen.

lid 1.
De door TELECOM.EXPERT in de offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op calculaties. In alle gevallen betreft het richtprijzen en, tenzij uitdrukkelijk anders is over een gekomen, zal tussen partijen worden afgerekend op basis van nacalculatie. Onvoorziene prijsverhogingen die zich voordoen na het uitbrengen en accepteren van de offerte of na het tot stand komen van de overeen komst zullen in de nacalculatie betrokken kunnen worden, tenzij de contractpartner van TELECOM.EXPERT een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep of de opdrachtgever, aanstonds na het bekend worden van deze verhogingen de overeenkomst wil annuleren. In dat geval is art. 8 van toepassing. Een dergelijk beroep komt de opdrachtgever niet toe, als TELECOM.EXPERT laat weten de prijsverhoging buiten de nacalculatie te laten.

lid 2.
Ondanks het bepaalde in art. 2 lid 2 zal meerwerk verricht door TELECOM.EXPERT ten behoeve van de contractspartij op basis van nacalculatie berekend worden.

lid 3.
De in de offerte en/of overeenkomst vermelde prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting.

Artikel 4 Verantwoordelijkheden opdrachtgever.

lid 1.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheer van door TELECOM.EXPERT geleverde, geïnstalleerde en/of onderhouden installatie. Onder het beheer van een installatie wordt, onder meer doch niet uitsluitend, gerekend het voorzien in adequate beveiligingsmaatregelen tegen inbreuken op en misbruik van de installatie. Eventuele (onderhouds-) werkzaamheden / dienstverlening van TELECOM.EXPERT ten behoeve van het beheer en/of het instellen/implementeren van beveiligingsmaatregelen doen aan voornoemde verantwoordelijkheid van opdrachtgever niet af.

Artikel 5 Ontbinding en opzegging van de overeenkomst.

lid 1.
Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van cliënt en alle andere verplichtingen tot medewerking door de cliënt of een door de cliënt in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 6 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid.

lid 1.
TELECOM.EXPERT is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover TELECOM.EXPERT deze verplichting niet nakomt, is TELECOM.EXPERT, met inachtneming van het hierna in de leden 2, 3 en 4 gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van opdrachtgever, mits opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij TELECOM.EXPERT en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van TELECOM.EXPERT.

lid 2.
Aansprakelijkheid van TELECOM.EXPERT voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

lid 3.
Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van TELECOM.EXPERT is beperkt tot het door TELECOM.EXPERT aan opdrachtgever in rekening te brengen factuurwaarde voor de uitvoering van de opdracht. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. Het door TELECOM.EXPERT maximaal uit te keren bedrag zal nimmer meer bedragen dan € 500.000,- per kalenderjaar.

lid 4.
TELECOM.EXPERT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoorts indien deze, ondanks de door TELECOM.EXPERT genomen voorzorgsmaatregelen, op de door haar geleverde hardware, software, Portal en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. TELECOM.EXPERT kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien de Portal en/of de door haar geleverde hardware en/of software wordt gehacked of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de Portal (tijdelijk) niet toegankelijk is, dan wel de Gegevens en Bestanden in handen van derden komen en/of door derden worden gewijzigd.

lid 5.
De aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan €1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

Artikel 7 Overmacht.

Indien TELECOM.EXPERT niet in staat is aan haar verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst te voldoen en de oorzaak daarvan is gelegen in het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheid, waarop TELECOM.EXPERT in redelijkheid niet geacht kan worden invloed te kunnen uitoefenen – waaronder mede begrepen overmacht in de zin van een wanprestatie van een door de klant ingeschakelde derde (bijvoorbeeld de KPN of een andere netwerkprovider) of een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis in de zin van de Nederlandse Wet – komen die omstandigheden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
De opdrachtgever heeft in het geval van het eerste lid geen recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen, tenzij de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en van wie in redelijkheid niet verwacht mag worden dat de levering en/of voltooiing van de werkzaamheden zoals overeengekomen met TELECOM.EXPERT op een later tijdstip plaats vindt en de opdrachtgever zulks aan TELECOM.EXPERT heeft kenbaar gemaakt.
Als ontbinding op grond van dit artikel plaatsvindt op een moment dat TELECOM.EXPERT werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht, doch voltooiing door de ontbinding niet meer kan plaatsvinden, is de opdrachtgever gehouden aan TELECOM.EXPERT te vergoeden de door TELECOM.EXPERT gemaakte kosten en een honorarium dat correspondeert met de wel door TELECOM.EXPERT verrichte werkzaamheden.
In geval van ontbinding door de opdrachtgever op grond van dit artikel is TELECOM.EXPERT niet aansprakelijk voor de schade geleden door de opdrachtgever; voor zover wel aansprakelijkheid moet worden aangenomen is het bepaalde in artikel 6 lid 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Opschorting.

lid 1.
TELECOM.EXPERT is bevoegd haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten, indien de opdrachtgever niet de voor de behoorlijke uitvoering van de werkzaam heden medewerking geeft of de opdrachtgever anderszins bij nakoming van zijn verbintenis in verzuim is, daar onder begrepen het onbetaald laten van de door TELECOM.EXPERT verzonden facturen.

lid 2.
In geval van opschorting blijft de opdrachtgever gehouden de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden van TELECOM.EXPERT geheel te voldoen doch kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op vermindering van deze prijs op grond van het feit dat TELECOM.EXPERT de werkzaamheden niet volledig heeft verricht.

lid 3.
TELECOM.EXPERT kan slechts dan weer gehouden worden haar werkzaamheden te hervatten indien de opdrachtgever niet langer in verzuim is en voorts, op een daartoe strekkend verzoek van TELECOM.EXPERT, voldoende zekerheden stelt voor de verdere nakoming van zijn verbintenissen.

lid 4.
Blijft de opdrachtgever na aanmaning door TELECOM.EXPERT in verzuim, dan is TELECOM.EXPERT gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een enkel daartoe strekkende verklaring, gericht aan de opdrachtgever. De door TELECOM.EXPERT te verrichten werkzaamheden zullen alsdan worden geacht te zijn voltooid.

lid 5.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgschade die TELECOM.EXPERT lijdt op grond van gedragingen van de opdrachtgever zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 9 Annulering.

lid 1.
De opdrachtgever is gehouden aan de met TELECOM.EXPERT gesloten overeenkomst en is niet bevoegd deze overeenkomst te annuleren, tenzij zulks in de offerte of overeenkomst uitdrukkelijk is bedongen.

lid 2.
In geval van een annulering door de opdrachtgever en bij gebreke van een andere, afwijkende regeling met betrekking tot de door TELECOM.EXPERT gemaakte kosten bij annulering, geldt dat bij annulering op een termijn langer dan een maand voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, zoals vastgesteld in de offerte of overeenkomst, 50% van het bedrag aan TELECOM.EXPERT verschuldigd is. Annulering op een termijn korter dan een maand voor aanvang van de werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst of de offerte geeft geen grond tot vermindering van het aan TELECOM.EXPERT toekomende bedrag.

lid 3.
Alle reeds door TELECOM.EXPERT gemaakte en na annulering te maken kosten met betrekking tot de overeengekomen werkzaamheden blijven ten alle tijde voor rekening van de opdrachtgever.

lid 4.
Een annulering door de opdrachtgever kan slechts schriftelijk bij aangetekende brief worden gedaan. De datum van ontvangst van de annulering is bepalend voor het tijdstip waarop de annulering is gedaan.

Artikel 10 Betaling.

lid 1.
Alle door TELECOM.EXPERT aan de opdrachtgever verzonden facturen dienen binnen de betalingstermijn, vermeld op die facturen, te zijn voldaan. Na overschrijding van de betaling termijn is de opdrachtgever in verzuim en is TELECOM.EXPERT gerechtigd vanaf de datum vanaf het verzuim tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente te rekenen over het openstaande, nog niet voldane bedrag.

lid 2.
Tevens is de opdrachtgever aan TELECOM.EXPERT vanaf de datum van het verzuim wegens administratiekosten verschuldigd 5% van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 25,= (exclusief BTW) en voorts, vanaf het moment dat TELECOM.EXPERT de incasso van de factuur uit handen heeft gegeven aan een derde, de kosten van buitengerechtelijke juridische hulp en bijstand. Deze kosten bedragen 15% van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 175,= (exclusief BTW).

lid 3.
De opdrachtgever is, vanaf de datum van het verzuim, tevens verschuldigd de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

lid 4.
Betalingen na de datum van het verzuim vinden eerst plaats tot mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en pas daarna van de openstaande hoofdsom en de lopende rente.

lid 5.
De aanneemsom dient aan TELECOM.EXPERT als volgt te worden betaald:
a. bij aanvang van de overeenkomst vijfenveertig procent (50%),
b. bij aanvang van de werkzaamheden vijfenveertig procent (40%),
c. bij oplevering van de werkzaamheden tien procent (10%).

Artikel 11 Reclamaties.

lid 1.
Alle gebreken verbonden aan de werkzaamheden en/of diensten en/of zaken moeten door de opdrachtgever binnen 14 dagen nadat het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt worden gemeld aan TELECOM.EXPERT. De melding dienst schriftelijk te geschieden. Indien de termijn ongebruikt voorbijgaat zijn de rechten van de opdrachtgever ter zake van deze gebreken vervallen.

lid 2.
De opdrachtgever is verplicht na ontvangst van de goederen en na beëindiging van de diensten te controleren of deze aan de overeenkomst beantwoorden c.q. hebben beantwoord. Als zulk een onderzoek niet plaats vindt zullen gebreken die later zijn ontdekt geen grond tot enig vorderingsrecht geven.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud.

lid 1.
Tot het moment waarop de door TELECOM.EXPERT verstuurde facturen door de opdrachtgever zijn voldaan blijft TELECOM.EXPERT eigenaresse van de geleverde goederen.

lid 2.
Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, heeft TELECOM.EXPERT te allen tijde het recht de door haar geleverde en/of vervaardigde materialen terug te nemen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de factuur en de kosten gemoeid met de terugnamen van de materialen en/of zaken.

Artikel 13 Slotbepaling.

lid 1.
De opdrachtgever heeft domicilie gekozen op de plaats zoals die vermeld is door de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst, tenzij hij TELECOM.EXPERT tijdig en schriftelijk van een adreswijziging op de hoogte heeft gesteld.

lid 2.
Op alle overeenkomsten aangegaan door TELECOM.EXPERT is Nederlands Recht van toepassing en alle geschillen zullen worden behandeld door de rechter in Nederland. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.